331-999-0071

Automatisera Cyber ​​Intelligence Analysis

Att automatisera cyberintelligensanalys innebär att man använder teknik och datadrivna metoder för att samla in, bearbeta och analysera stora mängder information. Även om fullständig automatisering av analysprocessen kanske inte är möjlig på grund av cyberhotens komplexa natur, finns det flera steg du kan vidta för att förbättra effektiviteten och effektiviteten. Här är en översikt på hög nivå av hur du kan närma dig automatisering av cyberintelligensanalys:

 1. Datainsamling: Utveckla automatiserade mekanismer för att samla in data från olika källor, såsom säkerhetsloggar, hotintelligensflöden, sociala medieplattformar, mörka webbkällor och intern nätverkstelemetri. Vi kan använda API:er, webbskrapning, dataflöden eller specialiserade verktyg som datainsamlare.
 2. Dataaggregation och normalisering: kombinera och normalisera insamlad data till ett strukturerat format för att underlätta analysen. Detta steg innebär att konvertera olika dataformat till ett enhetligt schema och berika data med relevant kontextuell information.
 3. Anrikning av hotintelligens: Använd flöden och tjänster för hotintelligens för att berika insamlad data. Denna anrikningsprocess kan inkludera insamling av information om kända hot, kompromissindikatorer (IOC), hotaktörsprofiler och attacktekniker. Detta hjälper till att tillskriva och kontextualisera den insamlade informationen.
 4. Machine Learning and Natural Language Processing (NLP): Tillämpa maskininlärning och NLP-tekniker för att analysera ostrukturerad data, såsom säkerhetsrapporter, artiklar, bloggar och forumdiskussioner. Dessa tekniker kan hjälpa till att hitta mönster, extrahera relevant information och kategorisera data baserat på de identifierade teman.
 1. Hotdetektion och prioritering: Använd automatiserade algoritmer och heuristik för att hitta potentiella hot och prioritera dem baserat på deras svårighetsgrad, relevans och effekt. Detta kan involvera att korrelera insamlad data med kända indikatorer på kompromiss, nätverkstrafikanalys och avvikelsedetektering.
 2. Visualisering och rapportering: Utveckla interaktiva instrumentpaneler och visualiseringsverktyg för att presentera den analyserade informationen i ett användarvänligt format. Dessa visualiseringar kan ge realtidsinsikter om hotlandskap, attacktrender och potentiella sårbarheter, vilket hjälper beslutsfattande.
 3. Incident Response Automation: Integrera incidentresponsplattformar och säkerhetsorganisationsverktyg för att automatisera processer för incidenthantering. Detta inkluderar automatisk avisering, triaging av larm, arbetsflöden för åtgärdande och samarbete mellan säkerhetsteam.
 4. Kontinuerlig förbättring: Förfina och uppdatera kontinuerligt det automatiserade analyssystemet genom att införliva feedback från säkerhetsanalytiker, övervaka nya hottrender och anpassa sig till förändringar i cybersäkerhetslandskapet.
 5. Hotjaktautomatisering: Implementera automatiserade hotjakttekniker för att proaktivt söka efter potentiella hot och indikatorer på kompromiss inom ditt nätverk. Detta innebär att man använder beteendeanalys, algoritmer för upptäckt av anomalier och maskininlärning för att identifiera misstänkta aktiviteter som kan indikera en cyberattack.
 6. Kontextanalys: Utveckla algoritmer som kan förstå sammanhanget och sambanden mellan olika datapunkter. Detta kan inkludera att analysera historisk data, identifiera mönster över olika datakällor och korrelera till synes orelaterade information för att avslöja dolda kopplingar.
 7. Predictive Analytics: Använd prediktiv analys och maskininlärningsalgoritmer för att förutsäga framtida hot och förutse potentiella attackvektorer. Genom att analysera historiska data och hottrender kan du identifiera nya mönster och förutsäga sannolikheten för att specifika cyberhot ska inträffa.
 8. Automated Threat Intelligence Platforms: Använd specialiserade hotintelligensplattformar som automatiserar insamling, aggregering och analys av hotintelligensdata. Dessa plattformar använder AI- och maskininlärningsalgoritmer för att bearbeta stora mängder information och ge handlingskraftiga insikter till säkerhetsteam.
 9. Automatiserad sårbarhetshantering: Integrera verktyg för sårbarhetsskanning med ditt automatiska analyssystem för att identifiera sårbarheter i ditt nätverk. Detta hjälper till att prioritera lappnings- och saneringsinsatser baserat på den potentiella risken de utgör.
 10. Chatbot and Natural Language Processing (NLP): Utveckla chatbot-gränssnitt som använder NLP-tekniker för att förstå och svara på säkerhetsrelaterade förfrågningar. Dessa chatbots kan hjälpa säkerhetsanalytiker genom att tillhandahålla information i realtid, svara på ofta ställda frågor och vägleda dem genom analysprocessen.
 11. Hot Intelligence Sharing: Ta del av hotintelligensdelningsgemenskaper och använd automatiserade mekanismer för att utbyta hotintelligensdata med betrodda partners. Detta kan hjälpa till att få tillgång till ett bredare utbud av information och kollektivt försvar mot föränderliga hot.
 12. Säkerhetsautomation och orkestrering: Implementera plattformar för säkerhetsorkestrering, automatisering och svar (SOAR) som effektiviserar arbetsflöden för incidentrespons och automatiserar repetitiva uppgifter. Dessa plattformar kan integreras med olika säkerhetsverktyg och utnyttja spelböcker för att automatisera processer för utredning, inneslutning och åtgärdande av incidenter.
 13. Hotjaktautomatisering: Implementera automatiserade hotjakttekniker för att proaktivt söka efter potentiella hot och indikatorer på kompromiss inom ditt nätverk. Detta innebär att man använder beteendeanalys, algoritmer för upptäckt av anomalier och maskininlärning för att identifiera misstänkta aktiviteter som kan indikera en cyberattack.
 14. Kontextanalys: Utveckla algoritmer som kan förstå sammanhanget och sambanden mellan olika datapunkter. Detta kan inkludera att analysera historisk data, identifiera mönster över olika datakällor och korrelera till synes orelaterade information för att avslöja dolda kopplingar.
 15. Predictive Analytics: Använd prediktiv analys och maskininlärningsalgoritmer för att förutsäga framtida hot och förutse potentiella attackvektorer. Genom att analysera historiska data och hottrender kan du identifiera nya mönster och förutsäga sannolikheten för att specifika cyberhot ska inträffa.
 16. Automated Threat Intelligence Platforms: Använd specialiserade hotintelligensplattformar som automatiserar insamling, aggregering och analys av hotintelligensdata. Dessa plattformar använder AI- och maskininlärningsalgoritmer för att bearbeta stora mängder information och ge handlingskraftiga insikter till säkerhetsteam.
 17. Automatiserad sårbarhetshantering: Integrera verktyg för sårbarhetsskanning med ditt automatiska analyssystem för att identifiera sårbarheter i ditt nätverk. Detta hjälper till att prioritera lappnings- och saneringsinsatser baserat på den potentiella risken de utgör.
 18. Chatbot and Natural Language Processing (NLP): Utveckla chatbot-gränssnitt som använder NLP-tekniker för att förstå och svara på säkerhetsrelaterade förfrågningar. Dessa chatbots kan hjälpa säkerhetsanalytiker genom att tillhandahålla realtidsinformation, svara på vanliga frågor och vägleda dem genom analysprocessen.
 19. Hot Intelligence Sharing: Ta del av hotintelligensdelningsgemenskaper och använd automatiserade mekanismer för att utbyta hotintelligensdata med betrodda partners. Detta kan hjälpa till att få tillgång till ett bredare utbud av information och kollektivt försvar mot föränderliga hot.
 20. Säkerhetsautomation och orkestrering: Implementera plattformar för säkerhetsorkestrering, automatisering och svar (SOAR) som effektiviserar arbetsflöden för incidentrespons och automatiserar repetitiva uppgifter. Dessa plattformar kan integreras med olika säkerhetsverktyg och utnyttja spelböcker för att automatisera processer för utredning, inneslutning och åtgärdande av incidenter.

Copyright 2023 Treadstone 71 

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!